پژوهشکده اسانس های طبیعی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      رشته گرایش ها
 

در حال حاضر فقط رشته فیتوشیمی دانشجو پذیرش می شود.


 
      برنامه امتحانات نیمسال دوم 95-96
 
 
      خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه در پژوهشکده اسانس